İzin verilen termik santraller yaşamı tehdit ediyor!

Türk Toraks Derneği Çevre Sorunları ve Akciğer Sağlığı Çalışma Grubu Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Nilüfer Aykaç ise, “Termik santrallere ‘kirletme iz¬ni’nin verildiği bölgelerin 2019 yılındaki hava kalite verileri ince¬lendiğinde, bu bölgelerin tama¬mında hava kirliliğinin sınır de¬ğerleri aştığı, ayrıca bölgelerde yaşayan insanların mevcut ha¬liyle dahi yılın hemen her günü hastalık ve ölümlere yol açacak düzeyde kirli hava soluduğu gö¬rülmektedir.” dedi.

“Avrupa Birliği ölçüleri gereğin¬ce yılda en fazla 35 gün sınır değerlerin aşılmasına izin veril-diği hatırlandığında, Türkiye’nin bugün itibariyle yaşadığı kirlilik düzeyinin ne kadar yüksek ve ürkütücü olduğu anlaşılabilir.” diyen Aykaç, şöyle devam etti:

“TBMM Genel Kurulu’na sunulan öneri ile şimdiye kadar binlerce insanın ölümüne neden olmuş santrallerin havayı kirleterek insanları öldürmesine izin veril¬miştir. Bu kabul edilemez. İnsan için sigara ne kadar zarar¬lıysa, ülke için fosil yakıtlar ve kömürlü termik santraller o ka-dar zararlıdır. Türk Toraks Derneği, fosil ya¬kıtların doğaya, çevreye, canlı¬ların sağlığına olumsuz etkileri ve iklim krizini artırarak gelecek kuşaklara da etkisi nedeniyle terk edilmesini savunmaktadır. Türk Toraks Derneği olarak, fo¬sil yakıtlardan vazgeçmek yeri¬ne, termik santrallere kirletme izninin verilmesi tutumunu kabul edilmez bulmaktayız. Termik santrallere verilen bu ‘öldürme izni’nin acilen iptal edilmesini talep ediyoruz.”

Haber/makale sınıfları: 
field_vote: